نام های دیگر :Muriatic acid ، HCl ، جوهرنمک ، Hydrochloric acid ، هیدروژن كلراید ، اسید كلروهیدریك ، کلریدریک اسید. خلوص : 1. اسید کلریدریک 37% 2. اسید کلریدریک 30-33%. گرید : 1. اسید کلریدریک صنعتی 2. اسید کلریدریک آزمایشگاهی.
  • 1
  • 2
نمایش 1 در 13 از 22 (1 صفحه ها)